Asari Sasuke Shoten (Fukuju)

27-3 Azakannondo, Hanawa, Kazuno-shi TEL:0186-23-3127
FAX:0186-23-2720
E-mail:info@fukuzyu.com

9:00-11:00 13:00-15:30 (Admission Hours)